Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Gusto Activiteitencoöperatie West-Vlaanderen

Ondernemingsnummer: BE 0810 881 792

Vestigingsadres: Spinnerijstraat(Kor) 107 , 8500 Kortrijk, België

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dienstverstrekker:

Gusto Activiteitencoöperatie West-Vlaanderen

Ondernemingsnummer: BE 0810 881 792

Vestigingsadres: Spinnerijstraat(Kor) 107 , 8500 Kortrijk, BelgiëOpdrachtgever: de onderneming, natuurlijke of rechtspersoon, die aan GUSTO Activiteitencooperatie opdracht geeft tot het leveren van diensten of producten.
Opdracht: deze bestaat uit een fotoreportage waarvan de omvang wordt overeengekomen door partijen, al dan niet aangevuld met extra prestaties (‘extra’s’), niet bindend noch limitatief opgesomd als zijnde: 360° presentatie/virtuele rondleiding, video social media.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die aan de dienstverstrekker worden toevertrouwd. Nadere specificaties en afwijkingen maken het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet uitdrukkelijk werden afgewezen door de dienstverstrekker.

ARTIKEL 3. OFFERTES

De offertes, die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn steeds vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs en de tarieven, als de leveringstermijn. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, hebben de offertes een geldigheidsduur van 30 dagen. Opdrachten verbinden de dienstverstrekker slechts wanneer deze door de dienstverstrekker schriftelijk, door middel van orderbevestiging, worden aanvaard. Het geheel van de uit te voeren prestaties en de te maken onkosten maken het voorwerp uit van de bijzondere overeenkomst, of worden naargelang de ontwikkeling van een project en zijn noodwendigheden door de dienstverstrekker voorgesteld en door de opdrachtgever goedgekeurd.

ARTIKEL 4. UITVOERING OPDRACHT

De aanvaarding van de opdracht door de dienstverstrekker leidt tot een overeenkomst tussen partijen, waarbij de verbintenis in hoofde van de dienstverstrekker dient te worden gekwalificeerd als zijnde een inspanningsverbintenis. De dienstverstrekker verbindt zich ertoe de opdracht naar best vermogen en te goeder trouw uit te voeren.
De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door diverse factoren, zoals er niet limitatief zijn: de medewerking van derden en de opdrachtgever, de volledigheid en juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, weersomstandigheden, technische storingen, ongeval, etc. De dienstverstrekker engageert zich ertoe om de werkdag volgend op de uitvoering van de opdracht de beelden aan de opdrachtgever over te maken. In weekends en/of op feestdagen worden dus geen beelden aangeleverd. Het betreft in hoofde van de opdrachtgever geen bindende termijn noch een vervaltermijn. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is de op de website, in de offerte of in de overeenkomst voorgestelde uitvoeringstermijn dan ook van louter indicatieve aard. Een overschrijding van deze termijn kan dienvolgens geen aanleiding geven tot enige vergoedingsaanspraak in hoofde van de opdrachtgever.
De dienstverstrekker behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Door de dienstverstrekker wordt geen garantie in enige zin verleend met betrekking tot de door hem uitgevoerde opmetingen of opgestelde plattegronden. Afmetingen en aanduidingen van oppervlakte worden steeds vermoed van indicatieve aard te zijn, zonder dat de dienstverstrekker garandeert dat het om exacte of aan derden tegenstelbare opmetingen gaat.
De opdrachtgever is gehouden alle informatie waartoe deze toegang heeft of kan krijgen en welke noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig over te maken aan de dienstverstrekker. De dienstverstrekker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van het verlenen van niet juiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de nodige informatie tijdig te verschaffen, kan de dienstverstrekker diens prestaties opschorten, dan wel de kosten en/of schade die het gevolg zijn van deze niet of te late mededeling van informatie aanrekenen aan de opdrachtgever.
Indien de uitvoering van de prestaties op de locatie van de opdrachtgever of een derde dient te gebeuren, zorgt de opdrachtgever ervoor dat deze locatie ook daadwerkelijk beschikbaar is op het tussen partijen overeengekomen tijdstip voor de uitvoering van de prestaties, alsook dat alle nodige toestemmingen en vergunningen werden bekomen en faciliteiten aanwezig zijn noodzakelijk of nuttig voor de uitvoering van de opdracht.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de staat van de locatie. Deze zorgt ervoor dat de locatie bij aankomst van de dienstverstrekker toegankelijk is en zich in de staat bevindt zoals de opdrachtgever wenst dat de locatie gefotografeerd wordt. Hierbij kunnen beperkte, kleine en lichte zaken door de dienstverstrekker worden verplaatst indien nodig. De dienstverstrekker zal de locatie echter niet opruimen, opkuisen of zaken verhuizen; dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, die er in het bijzonder ook op let dat persoonlijke en privacygevoelige zaken op voorhand worden opgeborgen en dat huisdieren voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht worden verwijderd.

ARTIKEL 5. KLACHTEN

Klachten worden steeds meegedeeld binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst of kennisname van de geleverde dienst of product.
Deze dienen te worden meegedeeld per aangetekend op de maatschappelijke zetel van de dienstverstrekker dan wel per e-mail op het e-mailadres: sarah@studiosauvage.be. Klachten die niet worden overgemaakt binnen de voormelde termijnen, kunnen in ieder geval geen aansprakelijkheid teweegbrengen in hoofde van de dienstverstrekker.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

Mocht de dienstverstrekker aansprakelijk zijn voor enige fout of nalatigheid, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van dienstverstrekker beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht bedongen vergoeding, met in elk geval een maximumbedrag van 100,- EUR. De dienstverstrekker is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen in hoofde van de opdrachtgever of van enige derde.
De opdrachtgever vrijwaart de dienstverstrekker voor aanspraken van derden op grond van inbreuken op het intellectueel eigendomsrecht. De dienstverstrekker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal in de ruime zin van het woord dat door de dienstverstrekker wordt gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De dienstverstrekker blijft ten allen tijde eigenaar van de auteurs- of andere intellectuele rechten op alle werken, prestaties, scheppingen, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, ontwikkeld en gedaan in uitvoering van de opdracht. De dienstverstrekker is vrij deze kennis en vaardigheden te gebruiken voor een andere opdracht.
De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat de door de dienstverstrekker in het kader van de opdracht geproduceerde werken door de dienstverstrekker vrij kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden.
Na betaling van de prijs verkrijgt de opdrachtgever een gebruiksrecht om de gecreëerde werken commercieel te gebruiken gedurende een periode van 24 maanden. Het betreft een louter gebruiksrecht, geen auteursrecht of eigendomsrecht. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker is het de opdrachtgever niet toegestaan de door de dienstverstrekker in het kader van de opdracht geproduceerde werken aan derden over te maken, te kopiëren, deze openbaar te maken of de verspreiden. Commercieel of ander gebruik door derden kan enkel mits voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanwege de dienstverstrekker.
De geproduceerde werken worden door de dienstverstrekker gedurende een periode van 24 maanden bewaard, waarna het de dienstverstrekker vrij staat om deze gegevens al dan niet te (laten) vernietigen of verwijderen.

ARTIKEL 8. PRIJZEN EN TARIEVEN

Alle door de dienstverstrekker aangerekende prijzen en tarieven zijn exclusief alle Belgische of buitenlandse belastingen en heffingen van enigerlei aard. Deze belastingen en heffingen blijven integraal ten laste van de opdrachtgever. De prijzen vermeld op de offertes zijn steeds exclusief BTW.
De prijzen zoals vermeld in de offertes die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lasten en de kosten zoals deze gelden op het moment dat de offerte werd opgemaakt. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of de in de overeenkomst vastgestelde prijzen met zich meebrengen. Nadere specificaties hieromtrent kunnen in de bijzondere overeenkomst worden vastgelegd.
Het is de dienstverstrekker steeds toegestaan om een provisie op te vragen alvorens prestaties te leveren. De dienstverstrekker kan hierbij de uitvoering van prestaties opschorten tot betaling van de provisie door de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12. ‘POST-PAID’ BETALING

De opdrachtgever ontvangt na bestelling van de opdracht een factuur vanwege de dienstverstrekker. 
De facturen van de dienstverstrekker zijn binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum.
Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de laattijdige betaling ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag minder dan 75 euro kan bedragen. Voormelde schadevergoeding doet geen afbreuk aan de andere rechten die de dienstverstrekker kan doen gelden voor zowel verdere contractuele en buitencontractuele schade als de vergoeding van verdere invorderingskosten. Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle verschuldigde facturen op naam van dezelfde opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden ongeacht de op de factuur vermelde vervaldag.

ARTIKEL 13. RETENTIERECHT

De dienstverstrekker kan de teruggave of afgifte weigeren van materialen en gelijk welke voorwerpen, beelden of documenten die hem in het kader van zijn opdracht zijn overhandigd of die in zijn bezit zijn, tot op het moment van de algehele betaling van alles wat de dienstverstrekker uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen.

ARTIKEL 14. INSOLVABILITEIT EN GELIJKGESTELDE SITUATIES

Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de opdrachtgever, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling.

ARTIKEL 15. HERROEPING/ANNULERING

Opdrachten kunnen door de opdrachtgever slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker die zich het recht voorbehoudt zijn toestemming hiertoe te weigeren, behoudens naleving van de hieronder geformuleerde voorwaarden.
Hierbij kan de opdracht slechts voorafgaand worden herroepen mits het in acht nemen van een termijn van 24 uren. Deze termijn is te beschouwen als zijnde 1 werkdag. De termijn van 24 uren vangt bij een in het weekend of op een feestdag gegeven herroeping pas aan op de eerste daaropvolgende werkdag. Een opdracht op maandag kan dus niet tijdig in het voorafgaande weekend worden herroepen.
De herroeping dient in elk geval digitaal (per e-mail of via de website) aan de dienstverstrekker te worden gemeld.
Niet-naleving van deze termijnen en/of voorwaarden brengt de verschuldigdheid mee van een forfaitaire kost van 55,- EUR, die door de dienstverstrekker in rekening wordt gebracht, alsook alle effectief gemaakte kosten.
Indien de prestaties niet kunnen worden geleverd door omstandigheden ter plaatse buiten de wil van de dienstverstrekker om (bv. ontoegankelijke locatie, etc.), brengt dit de verschuldigdheid mee van een forfaitaire kost van 55,- EUR, die door de dienstverstrekker in rekening wordt gebracht, alsook alle effectief gemaakte kosten.
Opdrachten kunnen door de dienstverstrekker slechts worden herroepen mits de naleving van een termijn van 24 uren. Indien blijkt dat de uitvoering van de prestaties door de dienstverstrekker onmogelijk is dan wel aanzienlijk bemoeilijkt door omstandigheden buiten de wil van de dienstverstrekker om (bv. technisch defect materiaal, weersomstandigheden, etc.) kan deze de opdracht eenzijdig herroepen, dan wel aan de opdrachtgever verzoeken om een nieuw tijdstip overeen te komen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
Indien de opdrachtgever reeds betaling heeft uitgevoerd voor de geannuleerde prestatie, wordt de prijs van de opdracht -al dan niet mits aftrok van een forfaitaire kost van 55,- EUR- toegevoegd aan diens kantoorkrediet.
De opdracht van de dienstverstrekker bestaat steeds uit een fotoreportage, al dan niet aangevuld met extra prestaties. Dergelijke extra’s worden nooit apart aangeboden of uitgevoerd. Indien een door de opdrachtgever gevraagde extra prestatie door omstandigheden niet kan worden uitgevoerd op datum van de fotoreportage, kan de dienstverstrekker weigeren deze extra prestatie later apart uit te voeren en kan deze eenzijdig annuleren, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding of kost. Indien de opdrachtgever reeds betaling heeft uitgevoerd voor deze geannuleerde extra prestatie, kan deze een krediet bekomen welk door de opdrachtgever kan worden aangewend bij een nieuwe opdracht. Opgeladen en/of opgebouwd (bv. door bonussen bij het opladen of annulering van een deel van of een volledige opdracht) krediet wordt niet uitbetaald aan de opdrachtgever, doch kan enkel worden aangewend ter vergoeding van een opdracht. Opgeladen en/of opgebouwd krediet dient te worden aangewend binnen een termijn van 12 maanden, bij gebreke waaraan het komt te vervallen ten voordele van de dienstverstrekker.

ARTIKEL 16. BEËINDIGING OVEREENKOMST

De dienstverstrekker kan de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk beëindigen indien de opdrachtgever zich onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de overeenkomst, inclusief bijhorende onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat de dienstverstrekker enige schadevergoeding hierdoor verschuldigd zal zijn.

ARTIKEL 17. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

Noch de opdrachtgever, noch de dienstverstrekker zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDINGSCLAUSULE

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes, kennis en vaardigheden alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst is verstrekt aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. De verplichting tot vertrouwelijkheid in dit artikel voorzien, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van de overeenkomst, met een maximumduur van 2 jaar na de overeenkomst.

ARTIKEL 19. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

De dienstverstrekker verwijst hieromtrent naar de bijzondere voorwaarden inzake privacy.

ARTIKEL 20. NIETIGHEID

Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.